Ukuvula isithunywa

Ukuvula isithunywa

Thokozani friends It is soooo hard to prove that amadlozi ancestors live and are out there to help us live our best lives. So I get insanely happy when I get messages from clients like this. I feel so proud of my Mkhulu's and the client's ancestors. This lady came to me spiritually blocked, her gobela had taken R15 as payment to initiate her, but instead failed to deliver.

All I'm saying is don't give up, do not thwala either Many children of the water are suffering. It's heartbreaking because it takes me back to a very dark and twisty time empilweni yami. The man in my life likes saying to me 'stay positive' Easier said than done isn't it bogogo, especially if your life is falling apart and you don't understand why you were chosen even in the first place. The sangoma told you So today I would like to talk to you dlozi about why you were chosen or how your specific soul was selected into the work of healing humanity.

I hope to ease some of your pain today Vele it's natural to look at your peers, look at their lives and wonder how come they're living seemingly happy and well-adjusted lives.

How does this 'chosen' thing work Makhosi? I know, I know It's hard to not wonder when you are a thwasa initiate And for me whenever I was in town or in a crowded area Well a lot of wierd things happened to me, while I was in the phehlo. But that's a story for another day We humans form part of the ecosystem of the universe.Knowing the sensitivity that comes with this subject, I was constantly praying that my questions are friendly. My uncle and aunt His wife are healers-I know right, how can a man who is a saNGOMA get married and then later in their marriage, the wife lands herself a calling too and had to heed it.

She loves sharing her experiences and songs mostly-which is my favourite part about intwaso. When I can, I ambush her and ask a shit load of questions and try to remember every word.

In May I visited a place in Venda called Tshikwarani where my aunt was initiated, I was welcomed by these warmhearted old ladies who were fascinated by this city girl, so interested in learning so much about ubuNGOMA and for the first week I had to learn how to speak and understand TshiVenda.

1972 k5 blazer for sale

The reason I went there was to get images of what goes on Ephehlweni, but unfortunately I documented sacred rituals that cannot be shared on social media platforms, and to me that was bummer because it meant I had to start from scratch in terms of getting new footage.

I believe everything starts in a dream whereby a person would get visions showing specific things relating to what they need to do, or signs that show that their ancestors require attention. People who have ancestral spirits suffer almost from more or less the same symptoms; like blackouts, fainting during school and going into a trance. In their visions they would see images of people instructing them to perform certain rituals until they visit a traditional healer who would normally advise them to stop wasting resources and should undergo an intwaso Initiation.

Many would wonder if Izangoma are capable of everything-are they Jack of all trades? There are many things they do but in the same breath, they know what they specialise in. For instance, one healer would specialise in Cleansing, Healing and Initiation. Gogo Mahlalehlomile invited us to her home to share and educate us more about ubungoma, according to her she says some healers take their initiates to the river for 3 months to fulfill their specific spiritual calling.

My very first patient was bewitched. She dreamt eating human hair, and during the consultation process I managed to get the poison out and she was healed. Note that there shall be no Sangoma without the spirit, these two are inseparable. Idlozi communicates to your family, and to you as well through the healer.

Cisco error loading usbflash0

When you have idlozi, you realise the need to dress appropriately to appease the spirit. You should eat the food that assists with spiritual growth ukudlakwama Dlozi. There is a responsibility to respect human life and frequently perform rituals to appease the spirit. As the spirit grows in you, it brings economic development to you. The purpose of being a traditional healer is to help others — not only for profit gain. However, because healers too need to earn a living, their patients pay.

Ancestors should penalize them because of these immortal acts, people lose lives. Hence izaNgoma emphasize that amathwasa must respect nature and take care of it.

Ephehlweni is an initiation school located in a sacred place where aspiring traditional health practitioners are initiated. The school caters for initiates with different spiritual needs, such as Ndawe, Nguni and others. To qualify as a Gobela, you must be initiated either in Nguni, Ndawe or both areas of spirituality.Thokoza gogo Heee interesting and it kind of makes sense to me when you use the example of witches attacking our bodies.

Can't wait for the next post. Part 1. Thokozani friends! I believe that us Nguni's struggle to differentiate and articulate the difference between spirit guides izidalwa and idlozi the mechanism or energy in our bodies these spirits use to push through into our consciousness. I believe idlozi is not technically abantu abakini abashona sebebuya ngokufuna izinto dead spirits of family members. Or imimoya yabantu bakini asebadlula emhlabeni. It's a spiritual energy used as a vehicle by ancestoral spirits and other spirit types to transport themselves into your consciousness.

And there were others there with you. This energy is lower universal energy that emanates from the water and earth element. Ever heard of the phrase "abaphansi"? It is rests at the bottom of the spine and travels like a serpent up your spine, and once it uncoils its aim is to go up to open your pineal gland or 3rd eye.

This is essentially kundalini energy Your ancestors essentially cannot make you sick or block your finances. But they can affect your kundalini so that these things happen to you. Whooooaah, Gogo what are you saying? Besithini sonke lesikhathi? I'm saying to you the spirits don't make you sick or have bad luck.

It is an energy in you that is the reason for all your misfortune or luck if any. It is something that is in you. They've essentially blocked the flow of your kundalini energy Another example is 'isilwane', negative entities attack your body and especially crouch on your back sucking out your life force or kundalini energy. When you go to a sangoma they say, unedlozi elingcolile.

You kundalini energy is dark. Furthermore kundalini energy has a gender.Thokoza gogo, uma uzongenwa umoya wokusiza abantu uyobona ngani? Nokuthi komele wenzenjani ukuze lisukume lelidlozi. Thokoza Please email me: gogo. Thokoza gogo ngicela ukubuza ukuthi kusuke kwenzenjani uma umuntu engenwa izizwe bese kuthi uma sezilashwa zibuzwe ukuti zingobani zivelaphi, bese zona izizwe uma zimsukile loyo ofakwe zona zikhulume zithi siyahamba thina manje.

Nginkinga efanayo. Uchaza nje yonke into eyenzeka kimi. Izolo ebsuku ngibone isilwane, singilandile. Ngenhlanhla kaJehovah ngikhona. It's been 5 years now. Ngicela usizo. Thokoza gogo Kwenzeka njn if uphuphe udlala ibhola wese ufunda ngephupha kwavezwa ukuthy ungenwe iminoua kids ayqondakali. Kumele ngenze njn kuyikhipha lemimoya. Thokoza gogo Kusuke kwenzenjani umuntu uma ekufaka 'amadoda ezizwe'?

Ngahamba ngayolapha kumuntu. Kodwa ezinye yezinto ayethi angizisho zazixaka. Ebuye engifungise ukumthanda. Sesiqeda, wab'esekhuluma sengathi mina naye sesiyathanda noma sizothandana. Wayekhuluma 'ngamadoda ezizwe' ethi awangene kimi. Thokoza gogo Mina sengihambe kakhulu yonke indawo lapho ngiya khona bathi nginedlozi.

Mgicela ukubuza umakukhona izinto oziphuphayo ngomfula kuchazani ngoba Mina ngizwa izwi likhuluma emanzini kushoni loko. Thokoza Gogo, ngicela usizo. Amaphupho wami avamise ukuziphindaphinda isikhathi eside unyaka wonke. Ukusukela unyaka uqala ngihlushwa yiphupho lokubona indlu enkulu enhle emhlophe, ngiphinde ngibone kubekwa izitina zokwakha, kuwakhiwa ezindaweni ezahlukahlukene, amabhilide amakhulu.

Kodwa okuvela kahle wukubekwa kwezitina nesimende. Mva nje, ngihlale ngiphupha ngibhukuda emanzini ecwebile amahle amaningi kodwa ngingaminzi. Namuhla ngiphuphe ngathi umzimba wami ngaphakathi ugcwele izinyoka ezincane ezimnyama eziningi, kodwa udade wethu uzama ukuzikhipha uyazidontsa. Wonke lamaphupho amathathu achaza ukuthini? Thokoza Gogo. Ngihlala ngiphupha Ngihamba nendoda nsuku zonke. Kuba A bantu abahlukahlukene ngelinye ilanga ilala Nami.

Bese sometimes kuba ngathi amehlo wami ahlahlekile ngathi kunento ebusweni Nami,kubona yona bayi mina.Mina ngcela ukwazi nge dlozi. Thulisile ngizocela nje ubeke iso lapha kuzolunga kuzovela maduze nje hlezi nje ubhekile.

Ndiyakhonza ecaweni ndiyasokola ngoba isithunywa Sam asiboni Kodwa ndiyeva ikhona into endiyibonayo qha asiboni ndingenza njani I kuvulwe isithunywa.

Mina nje ngicela I number yakho I real wish ukuxoxa nawe kabanzi, ngomunye nam onesiphow futhi siyasebenza inkinga ngasuke ngaqonda no nomlisa ongangile ngisayijogosi. Manje nje khona izinkinga angidalela zona kahle kahle weyezama ukunganga ngami. Siyabonga Mathe ukusipha lolulwazi ngoba cishe yisona sabelo sethu lesi singama africa esiyigugu kithi ehamba sihlakazeke ngokudukiswa abezizwe zaphesheya nezakhona lapha kwelakithi kwathina imbala ngokungazi nangokukukhonza ukukha phezulu,ngoba iningi sikhuliswa ngenkonzo yase ntshonalanga okungeyona eya kwelakithi abadala ababekade bazikahle ukuthi kungani babeyilandela ngoba kwakuyilezozikhathi noma singasazanga thina esikulesisikhathi samanje ngakhoke konke lokhu okubalile isithunywa nedlozi kuyaye kusihluphe bese kuba nzima kithi okusihluphayo ngoba nabadala uma besishiya emhlabeni ababiki,so umuntu ugcina engazi ukuthi unedlozi noma unesithunywa thizeni noma uhlushwa izilwane ebezisetshenziswa abadala bakubo angakaze ezwa ngazo umuntu ahlukumezeke ke umuntu aze awele ezandleni zabaphorofethi,izangoma,izinyanga zamanga abantu abathembisa uncedo bengasho nokuthi ababoni lutho olunganceda.

I really need help and angazngphume ngibhekephi senginukwa ngezinto engungazazi kanti ngihlale ngiphuphe ngath isthunywa nedlozi lizongilanda baya phelezelana kodwa bengibabjwe isthunywa ngesandla.

Mina ngi funa ukwazi u kuthi u ma ngi phakathi kwa bantu bese kuba nento e ngiyi zwayo kimi u thole ukuthi a ngi sabi right ngathi ngiya phakanyela kodwa nginga tholi I mpendulo ngiyenze njani u kuthi isithunywa sami si khulume nami. Thokoza Mkhulu! Kudala ndifuna ukuva kahle ngesithunywa, kodwa wena uze wandivula amehlo. Ndiyabonga mkhulu. Ndiphuphe abantu ababophe iintambo ezimabala bala, besithi ndizobathola ezintabeni engase caleni lase Mpumalanga. Kanye manje ndiphupha ndihamba nabantu bendibambile bendifaka eManzini ave ndiwasaba ke amanzi mkhulu kubakho umbizane kulamanzi kodwa ndaze ndaphuma.

Okubuhlungu ke izinto zami azihambi kahle tuu. Ndineminyaka ndingasafumani umsebenzi, ndililolo nje elingafunwa mntu. Ndicela ubuza ndingenza njani ukuze kuvuleke izinto zami mkhulu. Post a Comment.

Fanuc 9000 parameters list

August 01, Unknown 6 October at Unknown 26 October at Unknown 5 December at Thulisile 31 December at Unknown 18 January at Lihlw 23 January at Unknown 31 January at Unknown 4 September at Snenhlahla ntulu 4 December at Unknown 28 December at Nokhanyo 7 March at Popular posts from this blog Izinunu 2 April 21, Izizwe,izilwane,izipoki,isipoliyane Kanye namabutho Lezinto iningi labalaphi besintu bayaziphambinisa lokhu okwenza ukuba kungahambi ngendlela izinto abafuna ngazo noma zenzeka zona kodwa azifiki lapho kumele zifike khona, ngoba lezi izinto ezehlukene kakhulu noma zingenza umsebenzi othi awufane kodwa ukufana zona kazi fani.

Izizwe Leligama liyazisho lona uqobo ukuthi izizwe, so ke ezizweni kuyacaca ukuba inhlanganisela yabantu abahlukeni ngokubuzwe babo, amandiya, amashangana, abelungu, njl.When a person has the gift of prophecy or healing through prayer they also suffer from sicknesses that are associated with this condition and also has to undergo training to become a prophet. These are usually accompanied by headaches, visions of various church gowns and doeks, izibhobo amahlabaukuzamula, etc.

Others come with the power of healing through prayer, healing through blessed water, healing through candles and healing through the use of iziwasho. The training to become a prophet varies in time legnth and involves cleansing through the the use of iziwasho, blessed water and prayer. During these time prayer and dedication through fasting is the most important thing that needs to be done as to communicate with isithunywa.

Various dreams manifest providing gudience over isithunywa and its the gowns, bedans and doeks it wants which will help you to communicate with it well and also aid in its growth and protection.

Through the consultations when training your able to separate the gowns for ukuprofetha and through the use of candles, water and even bibles and chains your able to do a consultation for a patient through isithunywa.

Once you start with the prayer pleading with god and your messenger to communicate through the ailements withing the patient your then able to do a divination for patient. Visions usually happen whilst praying, looking into the water you just blessed and the light candles. From there you can see the patients life infolding before your very eyes.

Depending on the messenger, for others when they close their eyes they can see whats happening in the patients life and then speak what they see. Once your done with the divination the messenger then tells you how you can heal that patient wether its through just prayer or the use of iziwasho specific to that condition that the patient had come for. These iziwasho vary for being used to enlighten dreams, bring luck, chase away evil spitits or to help ease physical and spiritual illnesses.

During the process of initiation for the measenger isithunywa there is a ceremonies that are held as per instruction of the messenger which include izishiso ditshisoiziguqo, ukukhuphula amajazi process of wearing a particular gownetc.

These are all dependent on the instruction of the messenger as it dictates how it wants things done. Iladi is the place of prayer and consultation where the new initiate will conduct consultations and prayers. The iladi is erected through prayer and annointments pleasing the messenger of the initiate after having cleansed the umsamo or room where the iladi will be erected.

Idlozi nesithunywa If a person has both idloti and isithunywa the two are merged and introduced to eachother as to avoid conflict within these two ancestors. During a consultation the initiate will be able to determine if that patient needs to be healed through prayer or the use of ancestors and muthi.

Pixel vs lxde

The power of prayer is always more powerfull than the power of ancestors depending on the gift that particular person has and the basis of it all is that god is the supreme power we pray upon to when healing or divining for a patient. He is the one who created all that is on this earth and the heavens. Uma ugobela engasebenzi ngesithunywa kanti uhlanya has both isithunywa nedlozi kwenziwanjani? Pages Home. Sunday, 11 August Ubuphrophetho nesiThunywa.

Ubuphropheto is the gift of healing through prayer and the use of water. Labels: amacandleladiviningijaziiladiisithunywaisiwashoukuthandazawater. Snethemba 10 October at Note: only a member of this blog may post a comment. Newer Post Older Post Home. Subscribe to: Post Comments Atom.Good day,Uma ulishaya do you speak to your ancestors if so,uthini? Lolu khamba uyageza ngalo,do you purge or? Thank you. Nginamaphupho amaningi,futhi wonke ayenzeka njengoba ngiwaphuphile ,ngitsheliwe kaningi ukuthi nginesithunywa kumele ngisebenze abantu kepha angazi ngenze kanjani.

Sanibona Mina ngicela ukubuza ukuthi ubona ngani kuthi kufanele udle oblong. Ukubhodla okungapheli,ukugcwala umoya esiswini,angikhulumike uma seliziphumela igwebu abantu bakho basuke sebephezulu sebelifuna ngempela. Thokozani omkhulu nabogogo, ngicela usizo Nami kini ngiyafisa Makhulu, mina ngiphiwe konke ukuba umngoma uprofeti but into zami azihambi kahlengahamba ngayothwasa ngashiya ngoba bekuya, nabo bathi Mina angithwasiswa so yikho ngashiyaso bengicla advice nje ukuthi ngiyenze njani ngoba angisa phuphi angisayiboni indlelaabanye abafuna akungithathela isiphiwe bengicela ma ukukhona ofisa ukungibonisa ukuthi ngizikhuphulewhatsppp number Ngiyabonga ngegobonga zokuphakamisa isithunywa, isikalo singakanani?

Red wine you pour the whole bottle? Please advise ngama measurements. Amen Nami ngingomunye imali kobubili ubungoma nesithunywa, kanjalo nami ngiveviki legibili ngibuyile ephehlweni, kuvela ukuthi angiphathwangiphume ngihambengihambile ke kodwa kumnyama nje akufani nanoma bengingena ephehlweni. Please assist I started fainting when I was a child at school. But of late I started not to sleep at night after a month it felt like there's something stringing me on my neck.

My life has changed been in an out from hospitals. Someday I'm dizzy some day my knees are sore and some my feet and always feel bloated plz help. Post a Comment. Igobongo Lokukhuphula Isthunywa. July 12, Ukukhuphula isthunywa differs for each individual and their isithunywa. For some its just a matter of consistent fasting and prayer and a few offerings amaladi and isithunywa is appeased and ready to work. However some are not so lucky We need to understand that izithunywa and amadlozi mature at different speeds and levels hence for some it is an absolute necessity to have igobongo lesthunywa to assist in the process of of ukukhuphula isithunywa.

So this post is for those individuals who need ukukhuphula isithunywa. Iphamba elimhlophe 2. Isiwasho esigreen 3. Isiwasho esipurple 4. Vuka 5.


thoughts on “Ukuvula isithunywa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *